ΔΥΣ/2220018 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 23/12/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
08/01/2021 - 10:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ν. Παπανικολάου τηλ: 2105239519 κιν.: 6972420122 & Κ. Παντελεάκη τηλ:2105292696
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί για λογαριασμό της ΔΕΗ Α.Ε. με χρήση της πλατφόρμας του Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών "tenderOne" της εταιρείας CosmoOne στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εκτίμηση του Χαρτοφυλακίου Ακινήτων της ΔΕΗ Α.Ε. και ο προσδιορισμός της Αγοραίας Αξίας των ακινήτων.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΣ/2220018
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 28/11/2020
ΑΔ: A116932
Συμπλήρωμα 1 23/12/2020
ΑΔ: A117067
Προϋπολογισμός: € 700.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΣ - Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 2 Λήψη
ΤΕΥΧΟΣ 8 - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Λήψη
ΕΕΕΣ Λήψη
ΕΕΕΣ Λήψη