ΔΠΛΡ-5754190004 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 03/12/2019

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Πληροφορικής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
13/12/2019 - 11:30 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Θρ. Μανιάτης (2108206528) - Ν. Κιούσης (2108206530)
Υποβολή: ΑΘΗΝΑ
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Πληροφορικής (ΔΠΛΡ), οδός 3ης Σεπτεμβρίου, αριθ. 107, Τ.Κ. 104 34 Αθήνα. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.cosmo-one.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Συντήρηση λογισμικού και εφαρμογών της υποδομής του Ταμειακού Συστήματος

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΡ-5754190004
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
03/12/2019
ΑΔ: A113453
Προϋπολογισμός: € 24.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΡ - Διεύθυνση Πληροφορικής