ΔΠΛΡ-5754190002 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 08/11/2019

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Πληροφορικής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
18/11/2019 - 12:30 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κα. Α. Καμηλαράκη 2108206513 και κος Ν. Κιούσης 2108205630
Υποβολή: ΑΘΗΝΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μελέτη για το Πρόγραμμα αναγνώρισης/μετριασμού/αναφοράς κινδύνων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, μεθοδολογία/διαδικασία εκτίμησης αντικτύπου και ανάπτυξη πλάνου μετριασμού του αντικτύπου σύμφωνα με ΓΚΠΔ.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΡ-5754190002
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 25/10/2019
ΑΔ: A112309
Συμπλήρωμα 1 05/11/2019
ΑΔ: A112340
Συμπλήρωμα 2 08/11/2019
ΑΔ: A112365
Προϋπολογισμός: € 55.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΡ - Διεύθυνση Πληροφορικής