ΔΠΛΠ 903131 Προμήθεια Σε εξέλιξη

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
15/10/2021 - 13:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α.Ντούφας Τηλ.210 5293812
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΠΛΠ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Α. Ντούφα και την κα. Ξ. Σιδηροπούλου με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις a.ntoufas@dei.gr και x.sidiropoulou@dei.gr και τηλεφωνικά (+30 210 5293812/210 5293810) ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (+30 210 5232597) και για την χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στον ΑΣΠ Λήμνου από τους κ.κ. Σκορδάκη Ανδρέα και Γιάνναρο Παύλο (τηλ. +30 22540 22831

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Κατασκευή και θερμική μόνωση τριών (3) οριζόντιων φλογαυλωτών λεβήτων των Μονάδων Νο1, Νο2, Νο3 SUMITOMO-NIIGATA 8L40X του ΑΣΠ Λήμνου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΠ 903131
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 03/09/2021
ΑΔ: A119012
Προϋπολογισμός: € 150.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής