ΔΠΛΠ-903128 Προμήθεια Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 31/08/2021

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
24/09/2021 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: " κα. Παρ. Γκάνια Τηλ.: 210 5293806 και κ. Α. Ντούφα Τηλ.: 210 5293812"
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Α. Ντούφα και την κα. Π. Γκάνια με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις a.ntoufas@dei.com.gr και p.gkania@dei.com.gr και τηλεφωνικά (+30 210 5293812/210 5293806) ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (+30 210 5232597)."

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ανταλλακτικών Μονάδων SUMITOMO-NIIGATA 8L40X του ΑΣΠ Λήμνου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΠ-903128
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 13/08/2021
ΑΔ: A118963
Συμπλήρωμα 1 31/08/2021
ΑΔ: A118993
Προϋπολογισμός: € 274.314,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
903128_FOTO Λήψη