ΔΠΛΠ 903126 Προμήθεια Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 06/09/2021

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
20/09/2021 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δ. Μαύρου
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΠΛΠ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32, τηλέφωνο 210 5292527. Πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Αναστάσιο Ντούφα με ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση a.ntoufas@dei.gr και την κα. Δέσποινα Μαύρου με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση d.mavrou@dei.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ψηκτρών άνθρακος γεννήτριας Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΠ 903126
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 03/08/2021
ΑΔ: A118917
Συμπλήρωμα 1 06/09/2021
ΑΔ: A119014
Προϋπολογισμός: € 40.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής