ΔΠΛΠ-1641 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 20/01/2022

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
31/01/2022 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κα Σ. Κολλιδά (210-5293446) και την κα. Β. Μαυροπούλου (210-5292384)
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα, τηλέφωνο 210 5292680. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Σ. Κολλιδά (210-5293446) και την κα Β. Μαυροπούλου (210-5292442) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις s.kollida@dei.gr και v.mavropoulou@dei.gr. "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μεταφορά προσωπικού από και προς τον ΑΗΣ Αθερινόλακκου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1641
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 03/01/2022
ΑΔ: A119469
Συμπλήρωμα 1 14/01/2022
ΑΔ: A119514
Συμπλήρωμα 2 20/01/2022
ΑΔ: A119533
Προϋπολογισμός: € 240.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής