ΔΠΛΠ-1619 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 25/11/2021

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
21/12/2021 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Βασιλοπούλου τηλ. 2105292680 και Ι. Καρολεμέα 2105292556
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα, τηλέφωνο 210 5230301. Πληροφορίες παρέχονται από την κa E. Βασιλοπούλου και τον κ. Ι. Καρολεμέα με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στην διεύθυνση e.vasilopoulou@dei.gr και i.karolemeas@dei.gr και για χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης από τον κ. Αρ. Λαΐτσα τηλ. 2531060280 του ΑΗΣ Κομοτηνής με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση a.laitsas@dei.gr .

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Ανακαίνιση πτερυγίων Αεριοστροβίλου GΤ13Ε2 του ΑΗΣ Κομοτηνής

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1619
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 08/11/2021
ΑΔ: A119242
Συμπλήρωμα 1 25/11/2021
ΑΔ: A119320
Προϋπολογισμός: € 1.327.943,47 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ESPD-1619 Λήψη