ΔΠΛΠ-1612 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 07/09/2021

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
13/09/2021 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Σ. Κολλιδά - Τηλέφωνο : 2105293446
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ) οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα, τηλέφωνο 210 – 5292680. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Σ. Κολλιδά (210-5293446) και τον κ. Ι. Βενιζέλο (210-5292384) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις S.Kollida@dei.com.gr και I.Venizelos.@dei.com.gr και για την χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στην Διεύθυνση Σχεδιασμού και Απόδοσης Λειτουργιών Παραγωγής (Γ’ Σεπτεμβρίου 22 10432 Αθήνα ), από Σ. Μαυρίδου (210-5283622) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις S.Mavridou@dei.com.gr "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Πλήρης προσαρμογή δέντρων ιεραρχίας στην οργανωτική δομή των Λειτουργιών Παραγωγής, διαχωρισμός διεπιφάνειας ΘΕΡΜΟ-SAP, ανάπτυξη και αυτοματοποίηση διαδικασιών ελέγχου πληρότητας, ορθότητας και συνέπειας των πρωτογενών στοιχείων του ΘΕΡΜΟ και βελτίωση της διαδικασίας καταχώρησης, ελέγχου και παρουσίασης των στοιχείων λειτουργίας

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1612
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 13/08/2021
ΑΔ: A118964
Συμπλήρωμα 1 07/09/2021
ΑΔ: A119024
Προϋπολογισμός: € 130.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής