ΔΠΛΠ-1604 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 07/07/2021

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
15/07/2021 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Σ. Κολλιδά Τηλ. (210-5293446)
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Υλικού και Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ) , οδός Χαλκοκονδύλη , αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα, τηλέφωνο +30 2105230301. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Σ. Κολλιδά (210-5293446) και τον κ. Ι. Βενιζέλο (210-5292384) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις S.Kollida@dei.com.gr και I.Venizelos.@dei.com.gr και για την χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στην Διεύθυνση Σχεδιασμού και Απόδοσης Λειτουργιών Παραγωγής (Γ’ Σεπτεμβρίου 22 10432 Αθήνα ), από Σ. Μαυρίδου (2105283622) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις S.Mavridou@dei.com.gr Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.marketsite.gr. "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Υποστήριξη ΔΣΑΛΠ σε θέματα παρακολούθησης Προϋπολογισμού – Απολογισμού, της εκτέλεσης της Σύμβασης στα ΜΔΝ, της πορείας Έργων Παραγωγής, στη Δημιουργία Βάσης Δεδομένων των Λειτουργιών Παραγωγής καθώς και διοικητικών, οικονομικών και λογιστικών θεμάτων

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1604
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 17/06/2021
ΑΔ: A118771
Συμπλήρωμα 1 07/07/2021
ΑΔ: A118832
Προϋπολογισμός: € 88.800,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής