ΔΠΛΠ-1601 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
27/08/2021 - 13:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Σ. Κολλιδά - Τηλέφωνο : 2105293446
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 10432, Αθήνα, τηλέφωνο+30 2105230301. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Σ. Κολλιδά (210 5293446) και τον κο Ι. Βενιζέλο (210 5292384) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις s.kollida@dei.com.gr και I.Venizelos@dei.com.gr και για την χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στον ΑΗΣ Καρδιάς από τον κο Χαϊτίδη Δημήτρη (24610 55298) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο D.Chaitidis@dei.com.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Φύλαξη των εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Καρδιάς σε 24ωρη βάση

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1601
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 28/07/2021
ΑΔ: A118898
Προϋπολογισμός: € 209.571,20 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής