ΔΠΛΠ-1600 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 23/06/2021

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
29/06/2021 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Βασιλοπούλου τηλ. 2105292680
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"1.1 Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ.22, Τ.Κ. 104 32, τηλέφωνο 2105292384. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Ε. Βασιλοπούλου (τηλ. 2105292680 και Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση e.vasilopoulou@dei.com.gr) και τον κο Ι.Καρολεμέα (τηλ. 2105292556 και Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση i.karolemeas@dei.com.g). Για την χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στον ΑΣΠ Καλύμνου πληροφορίες παρέχονται από τον κο. Σ. Ρωμανό (τηλ. 2109008849 και Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση S.Romanos@dei.com.gr). Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.marketsite.gr. "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εργασίες Λειτουργίας και Συντήρησης των Μηχανών Diesel και βοηθητικού μηχανολογικού εξοπλισμού του ΑΣΠ Καλύμνου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1600
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 31/05/2021
ΑΔ: A118704
Συμπλήρωμα 1 23/06/2021
ΑΔ: A118788
Προϋπολογισμός: € 85.277,40 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής