ΔΠΛΠ-1596 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 07/07/2021

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
29/07/2021 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Βασιλοπούλου τηλ.: 210 5292680
Υποβολή: Η πλατφόρμα tenderONE της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρωνικών Συμβάσεων ΔΕΗ (Σύστημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr)

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα, τηλέφωνο 210 5230301. Πληροφορίες παρέχονται από τους . κα Ε. Βασιλοπούλου και κο Ι. Βενιζέλο με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις e.vasilopoulou@dei.com.gr και i.venizelos@dei.com.gr και για την χορήγηση βεβαίωσης επίσκεψης από τους κo Λάππα Γεώργιο και κo Αποστολόπουλο Βασίλειο στον ΥΗΣ Κρεμαστών με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις g.lappas@dei.com.gr και v.apostolopoulos@dei.com.gr "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Αναβάθμιση Μ/Σ Μονάδων Νο1, Νο2, Νο3 ΥΗΣ Κρεμαστών για παράταση του χρόνου ζωής

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1596
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 11/06/2021
ΑΔ: A118750
Συμπλήρωμα 1 07/07/2021
ΑΔ: A118827
Προϋπολογισμός: € 120.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής