ΔΠΛΠ-1588 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 02/07/2021

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
07/07/2021 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: B. Κουμπαρούλη - Τηλέφωνο : 2105292698
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα, τηλ. +30 2105230301. Πληροφορίες παρέχονται με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο από την κα Β. Κουμπαρούλη (v.koumparouli@dei.com.gr) και τον κο Ι. Βενιζέλο (i.venizelos@dei.com.gr) και ή με τηλεομοιοτυπία (fax 2105232597) και για την χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5 από τον κ. Κ. Μητσόπουλο τηλ. 2791039123, κα Θ. Ζαγαλίκη τηλ. 2791039124. Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.marketsite.gr. "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Υποστηρικτικές εργασίες συντήρησης εξοπλισμού ΜΣΚ 5 του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1588
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 16/06/2021
ΑΔ: A118767
Συμπλήρωμα 1 02/07/2021
ΑΔ: A118816
Προϋπολογισμός: € 170.676,16 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ΔΠΛΠ-1588 ΣΧΕΔΙΑ Λήψη