ΔΠΛΠ-1582 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 06/07/2021

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
19/07/2021 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Βασιλοπούλου τηλ.: 210 5292680
Υποβολή: Η πλατφόρμα tenderONE της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρωνικών Συμβάσεων ΔΕΗ (Σύστημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr)

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"1.1 Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα, τηλέφωνο 210 5230301. Πληροφορίες παρέχονται με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο από την κα Ε. Βασιλοπούλου (e.vasilopoulou@dei.com.gr) και τον κο Ι. Βενιζέλο (i.venizelos@dei.com.gr) και ή με τηλεομοιοτυπία (fax +30 2105232597) και για την χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης Βεβαίωσης Επίσκεψης στους ΑΣΠ από την κα. Α. Βλάχου (2109008801) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση ai.vlachou@dei.com.gr. "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Φύλαξη εγκαταστάσεων δέκα (10) Αυτόνομων Σταθμών Παραγωγής της ΔΕΠΑΝ

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1582
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 04/06/2021
ΑΔ: A118722
Συμπλήρωμα 1 14/06/2021
ΑΔ: A118753
Συμπλήρωμα 2 06/07/2021
ΑΔ: A118824
Προϋπολογισμός: € 604.666,20 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής