1200048484 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 15/03/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
27/03/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Χρ.Χατσίδου , τηλ.:2461054385
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου ,Τ.Θ. 1350 , 50100 Κοζάνη
Για τεχνικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Κυρ. Σαλτσίδη, τηλ.:2461054288

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Βαθμονόμηση πρεσοστατών, μεταδοτών πίεσης, μεταδοτών ΔΡ και έλεγχος ροόμετρων υπερήχων των Μονάδων I και ΙΙI και του Χημείου στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200048484
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 28/02/2018
ΑΔ: A102560
Συμπλήρωμα 1 15/03/2018
ΑΔ: A102671
Προϋπολογισμός: € 28.918 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΘ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ